سلام

در این قسمت فصل هفتم از بخش بندی مورد نظر یعنی شبکه عصبی بر پایه توابع شعاعی   (Radial Basis Function) را از دیدگاه یادگیری بدون ناظر (unsupervised) بررسی خواهیم کرد.

در این قسمت که پیشنیاز آن جلسه ۷ می باشد، یک شبکه ی RBF که در جلسه ۷ آن را با یادگیری با ناظر آموزش دادیم به صورت بدون ناظر آن را آموزش می دهیم.

بحث را با تعریف یادگیری با ناظر و بدون ناظر شروع می کنیم. سپس ایده را بیان خواهیم کرد که از چه معیاری برای آموزش بدون ناظر استفاده خواهیم کرد. معیار شبکه را معرفی می کنیم و فرمول ها و الگوریتم آموزش را کامل بررسی می کنیم.

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در این مجموعه بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

۱– آموزش با ناظر و بدون ناظر

۲- الگوریتم k-means

۳- خوشه بندی (clustering)

۴- آموزش بدون ناظر شبکه عصبی RBF

۵- دلیل انتخاب یادگیری بدون ناظر نسبت به روش با ناظر

۶- نحوه ی بررسی کدهای نوشته شده توسط دیگران